Coaching

Individuel coaching er udviklingssamtaler og sparring, hvor den enkelte videreudvikler sit personlige lederskab og fundament.

Som coach arbejder jeg på at fokuspersonen finder sine bedste ressourcer, evner og værdier, identificerer mindre udviklede områder og får redskaber til at udvikle sig helhedsorienteret – med afsæt i styrker og svagheder.

Derved opnår fokuspersonen større personligt overskud og effektivitet i sin rolle og med opgaveløsning – hvad enten man er leder eller ej.

Nogle fokuspersoner udtrykker det sådan:

”Du bliver inspireret til at finde kreative og alternative synsvinkler på din problemstilling, befriet for ”bedreviden” og baseret på respektfuld drøftelse og inspiration”

”Du får en ærlig coach der lytter aktivt og giver dig lejlighed til dyb refleksion”

”Du får talt dig ind i problemstillingerne og afdækker muligheder for at agere”